پنجشنبه 1 فروردين 1398 _ 14 رجب 1440 _ 21 مارس 2019
فارسی | English
 پیوندهای داخلی
 
  شورای ارتباط با صنعت دانشگاه

مقدمه 

 

 با توجه به اهميت هماهنگي بيشتر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه با دانشكده ها، گروه هاي آموزشي – پژوهشي و واحدهاي تحقيقاتي دانشگاه، و لزوم پيگيري مستمر تصويب و انجام طرح هاي برون دانشگاهي، شوراي ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تشكيل مي گردد. اين شورا به عنوان يك اتاق فكر در حوزه معاونت تحقيقات و فناوري است كه به عنوان بازوي مشورتي مدير ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه عمل مي نمايد.لازم به ذكر است منظور از واژه "صنعت" در اين آيين نامه كليه حوزه هاي كاربرد پژوهش در صنايع، دستگاه هاي اجرايي، مراكز انتقال فناوري، و جامعه در زمينه هاي علوم پايه؛ مهندسي، و علوم انساني مي باشد.

 

 

 

وظايف شورا:

همفكري در سياستگزاري براي تقويت و توسعه انجام پژوهشهاي كاربردي مورد نياز جامعه
تقويت ارتباط دانشگاه با جامعه
تسهيل پيگيري دريافت پيشنهاد طرح (پروپزال) از اعضاي هيئت علمي داراي تخصص مرتبط
همفكري در اصلاح و تدوين آئين نامه ها و شيوه نامه هاي اجرايي دفتر ارتباط با جامعه
كمك به جهت دهي موضوعات پايان نامه تحصيلات تكميلي در حل مشكلات جامعه و صنعت
كمك به تحقق اهداف و انجام ساير برنامه هاي دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

اعضاي شورا:

 1. اعضاي شورا كه رابطين دفتر ارتباط با صنعت و جامعه در دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي هستند، شامل اشخاص حقوقي زير مي شوند:
 2.  
 3. معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه (رياست شورا) ،
 4. مدير ارتباط با صنعت و جامعه (دبير شورا) ،
 5. مدير امور پژوهشي دانشگاه
 6.  ، مدير مركز رشد واحد هاي فناوری دانشگاه 
 7. ، روساي مراكز تحقيقاتي و پژوهشكده ها
 8. ، مسئولين ستادهاي فناوري هاي راهبردي (نانو فناوري، زيست فناوري و انرژي)
 9. ، نمايندگان دانشكده ها با معرفي روساي دانشكده ها
 10. سه نفر از اعضاي هيئت علمي با فعاليت شاخص در حوزه ارتباط با صنعت
 11.  
 12.  
 13. تبصره:
از نمايندگان صنايع و يا دستگاه هاي اجرايي نيز به منظورگسترش ارتباط في مابين و كسب نظرات كارشناسي ، در برخي از جلسات دعوت مي شود.