چهارشنبه 4 مهر 1397 _ 16 محرم 1440 _ 26 سپتامبر 2018
فارسی | English
 پیوندهای داخلی
 
  معرفی دفتر تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی
معرفي دفتر تجاري سازي
در سال هاي اخير شاهد رشد چشمگير فعاليتهاي تحقيقاتي در دانشگاهها و مراكز پژوهشي كشور مي باشيم. ولي بايد اذعان كرد كه اين فعاليت ها در صورتيكه منجر به رفع نيازهاي جامعه از طريق توليد دارايي هاي فكري و ارزش افزوده حاصل از فروش و تجاري سازي اين دارايي ها نگردد، نمي تواند به عنوان عاملي حياتي در توسعه اقتصادي كشور به حساب آيد. در نتيجه، مي بايست اقدامات گوناگوني در جهت تسهيل فرايند تجاري سازي نتايج تحقيقات، حفاظت و بهره برداري از دارايي هاي فكري و توسعه فنّاوري صورت پذيرد.
از اين رو، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در راستای سياستهای معاونت فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری اقدام به تاسيس دفتر تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و تصويب آئين نامه تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی نموده است.
 
اهداف دفتر تجاری سازی
شناسايي و مستند سازي فرايندهاي انتقال فناوري و تجاري سازي در دانشگاه 
تشويق مديران صنايع و صاحبان سرمايه به مشارکت در برنامه هاي تجاري سازي دانشگاه
هماهنگ سازي و هدفمندسازي پژوهشها در راستای تجاري سازي آن ها
ايجاد شبکه هاي ارتباطي (فن بازار) بين متخصصان براي تسهيل تجاري سازي دستاوردهای پژوهشی
حفاظت از داراييهاي فکري، شناسائي ايده ها و ثبت اختراعات پژوهشگران دانشگاه
 
وظايف دفتر تجاری سازی
تدوين فرايند گردش کار، کاربرگها و تصويب شيوه نامه های اجرايي
برگزاری کارگاهای آموزشی در زمينه تجاری سازی برای پژوهشگران دانشگاه
برگزاری سمينارهای مختلف جهت معرفی توانمنديهای دانشگاه
حضور در نمايشگاههای داخلی و خارجی جهت ارائه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه
ايجاد ارتباط با صنعتگران و سرمايه گذاران جهت تسهيل فرايند تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی
انعقاد تفاهم نامه با موسسه های بازاريابی
تدوين سامانه ارزشگزاری دستاوردهای پژوهشی